Persondataforordning

Skolens oplysningspligt ved indsamling at personoplysninger

Ryslinge Højskole er etableret på følgende adresse:
Højskolen 1
5856 Ryslinge

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefonnummer 62671020 samt på e-mailadresse
mail@ryslinge-hojskole.dk Skolens CVR.nr. er 42285919.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som skole, der følger loven
og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elevoplysninger i forbindelse med en elevs
optagelse på skolen for at kunne indberette eleverne til relevante myndigheder og derigennem
få støtte. Eleverne opfordres til at oplyse en relation, som skolen kan kontakte i nødstilfælde –
disse oplysninger gemmer vi på den enkelte elev.
Vi indhenter også fx personoplysninger om medlemmer af skolens bestyrelse samt de ansatte,
fordi det kræves iflg. lovgivningen. Vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i
henhold indgåede kontrakter.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige oplysninger som fx:
• Navn og adresse på elev
• E-mailadresser på elev
• CPR-nummer på elev
• Profilbilleder af elev til Viggo (Skolens Intranet)
• Situationsbilleder og videoer på skolen til Viggo, hjemmeside og sociale medier
• Udtalelser i forhold til skolens praksis
• Fraværsregistreringer (for at vide hvor mange personer der er på skolen)
• Dagbogsnotater
Når det er nødvendigt, behandler vi følsomme oplysninger, dvs. helbredsoplysninger om eleven
og oplysninger fra Uddannelsesvejleder. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke.

4. Modtagere eller kategori at modtagere
Det er skolen alene, der anvender de personoplysninger, som vi har om eleverne. Skolen har
retningslinjer for, hvilke og hvornår en medarbejder skal have adgang til konkrete
personoplysninger om eleverne.
Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle
oplysninger.
Vi videregiver oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi – iflg.
reglerne – er forpligtet hertil.
Skolen bruger eksterne leverandører i forhold til elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter
behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en
databehandleraftale, indgået mellem skolen og leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer
vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som
skole. Vi henviser her til Bogføringslovens kapitel 7, hvor der står: 7.1 – Den bogføringspligtige skal efter loven opbevare alt sit regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet
af et regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.
Dagbogsnotater og andre notater i Viggo slettes, når skoleåret slutter.
Vi beholder dog udtalelser og fælles skolefoto til evig tid. Herudover opbevarer vi adresselister,
således vi senere kan invitere til skolearrangementer for tidligere elever.

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på
de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling
af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette
tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesreglerne har du, som registreret, en række rettigheder i forhold til skolens
behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre
data.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få korrigeret oplysninger om dig.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til
at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende/forsvares, eller for at beskytte en person/vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinelt læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden –
uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www
.datatilsynet. dk